1/05/2565

VE005 เสื้อกั๊กนิตติ้งคอแหลม | Knitting Vest Sweater V-neck @Mathineehandmade

ผังลายต้นแบบ จาก pinterest

1. ไหมที่จะใช้ถัก ไหมอะไรก็ได้
2. ขนาดไม้นิต ที่จะใช้ถักชิ้นงาน  (ไม่ใช่ถักขอบ)

เราควรหาแรงมือ ก่อนที่เราจะถัก  จดบันทึกไว้
การหาแรงมือ สำคัญมากสำหรับนิตติ้ง เพราะใช้คำนวณขนาดค่ะ
ถ้าไหมเดิม ไม้นิตเดิม เราก็ใช้สูตรเก่าได้เลย

สิ่งที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการถัก
ไหมที่่เราจะใช้ถัก  ไหมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนพี่เมถัก  
เราต้องหาแรงมือออกมาก่อนเพื่อใช้ในการคำนวณ
วิธีหาแรงมือ
1. ป้อนห่วง 30 ห่วง
2. ด้านถูกถัก Knit
3. ด้านผิดถัก Purl
4. ความกว้าง จะต้องมากกว่า 10 cm.  ความสูง มากกว่า 10 cm.
5. หาแรงมือของเราออกมา  
10 cm. แนวนอนได้กี่ห่วง ,sts
10 cm. แนวตั้งได้กี่แถว ,row
จากจำนวนแรงมือ แนวนอนและแนวตั้ง หารด้วย 10 เราจะได้แรงมือต่อ 1 cm.

https://youtu.be/GN91FnmoyTY

 เสื้อกั๊กนิตติ้งคอแหลม

ไหมที่พี่เมใช้ถัก
ไหมพรมเส้นขนาด 4 ply ปริมาณที่เตรียมไว้ 800 กรัม
ไม้นิตวงกลม เส้นเคเบิ้ลยาว 80 cm.  
ขนาดหัวไม้นิต 3.5 mm. (ใช้ถักขอบ)
ขนาดหัวไม้นิต 4.0 mm. (ใช้ถักตัวเสื้อ)
 
ขนาดที่พี่เมจะถัก
รอบตัวเสื้อ 100 cm.
ความยาว 68 cm.

แรงมือพี่เม (ด้วยไหม และไม้นิต ที่เราจะใช้ถัก)
10 cm. แนวนอน = 24
10 cm. แนวตั้ง = 36
แรงมือ 1 cm.  แนวนอน 2.4 sts | แนวตั้ง 3.6 row

คำนวณห่วงที่จะเริ่ม
รอบตัว x แรงมือแนวนอน
100 x 2.4  = 240 sts
ผังลายที่เราจะถัก  หนึ่งช่วงลายใช้ 18 sts
240 หาร  18 = 13.333  ปัดเป็นจำนวนเต็ม  14 ลาย
จำนวนหลักที่จะเริ่มถัก   14 x 18 = 252 sts+1 = 253 sts

วิธีถักดูคลิปประกอบแต่ละ ep นะคะข้อมูลในคลิป
ก่อนถักอย่าลืม  https://youtu.be/GN91FnmoyTY
อธิบายภาพรวมก่อนที่จะเริ่มต้นถัก
แนะนำไหมและอุปกรณ์ที่พี่เมใช้ถัก
ผังลาย
คำนวณจำนวนห่วงที่เราจะเริ่มถักจากชายเสื้อ
เทคนิคการถัก  เริ่มต้นด้วย Tubular Cast on 1x1 และการถักลูกฟูก K1P1  
โดยที่ Knit ถักปกติ สวน Purl ถักจากด้านหลัง จะทำให้ขอบเป็นสปริง สวยงามข้อมูลในคลิป
จาก ep1 ขอบเสื้อเราจะถักสูง 7 cm.
ถัก ตามผัง  หนึ่งลายจะมี 18 แถว และ 18 ห่วง  แรงมือพี่เมวัดความสูงหนึ่งลาย 5 cm.
ตัวต้นแบบที่จะถักนี้ พี่เมจะถัก  35 cm. คือ  7 ลายข้อมูลในคลิป
แบ่งชิ้นงานออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ต้นแบบถัก 14 ลาย แบ่งครึ่งหน้า  7 หลัง 7
ถักชิ้นงานด้านหลัง
ลดรักแร้ทั้งสองข้าง และถักสูงขึ้นไปตามต้องการ ประมาณ 25 cm. หรือตามชอบข้อมูลในคลิป
ถักลดคอแหลมและรักแร้
แบ่งชิ้นงานถักทีละครึ่งของด้านหน้าที่เราพักห่วงไว้
การลดจะมีสองชุด  ชุดแรก ลดรักแร้ และคอแหลม
ชุดที่สอง เมื่อลดรักแร้ได้ครบแล้ว จะลดเฉพาะคอแหลม
ลดคอแหลมจนจำนวนห่วงเหลือเท่าด้านหลังข้อมูลในคลิป
ปลดห่วงไหล่ทั้งสองข้าง ลาย K&K ด้วยเข็มเย็บไหมพรม
เก็บห่วงแขนเสื้อ เก็บได้เท่าไหร่จดไว้ แขนสองข้างต้องเท่่ากันและเป็นเลขคู่ ต้นแบบ 124 ห่วง
ถักขอบแขน ลาย K1P1  ลาย P ถักจากด้านหลัง  ไม้นิต 3.5 mm.
เทคนิคการถักขอบแขน Magic Loop
ความสูงตามชอบ ต้นแบบถัก 10 แถว
ปิดงานขอบแขนด้วยเช็มเย็บไหมพรม ข้อมูลในคลิป
เก็บริมคอแหลม V-neck
ไม้นิต 3.5 mm.เก็บห่วงจำนวนรวมเป็นเลขคู่
ลายที่ถักคือ K1P1  ลาย Knit ถักด้านหน้า ลาย Purl ถักด้านหลัง สูงตามชอบ
ให้ระวังด้านหน้า ลายที่ใช้รวบคอแหลม Sl2  K1  Psso
ปิดงานด้วยเข็มเย็บไหมพรม  ไม่รั้ง และยืดหยุ่น

VE005 ep7

ไม่มีความคิดเห็น: